KVKK Metni ve Aydınlatma Yükümlülüğü

Point Özel Güvenlik Eğitim Ve Koruma  Hizmetleri A.Ş.  olarak veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1.Veri Sorumlusunun Kimliği

Point Özel Güvenlik Eğitim Ve Koruma  Hizmetleri A.Ş.   (“Point Güvenlik”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda tarafımızdan işlenebilecektir.

2.Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Point Güvenlik tarafından şirketimiz ile olan ilişkiniz ve yine şirketimiz tarafından sunulan hizmet veya ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir.

Point Güvenlik olarak tarafımızdan elde edilen kişisel verileriniz ;  kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, imza veriniz, sağlık verileriniz, aile bireyleri ve yakınlarınıza ilişkin bilgiler, kurumsal ve finansal bilgileriniz ,  vb. özel nitelikli kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde dijital iz verileriniz, merkezimizi aradığınızda işitsel verileriniz, şirket merkezimiz veya çalışma alanlarımızı ziyaretiniz halinde kamera görüntüleriniz şirketimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, şirketimizin işletme faaliyet süreçlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, iş ilişkileri ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, özgeçmişinize alınan notların şahsınızın tanınabilmesi için sözleşme ile hizmet verilen kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması, şirketin ticari güvenliğinin sağlanması , şirketimizin faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir.

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik VerisiAdınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke, doğduğunuz şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz, aile fert bilgileriniz,
İletişim VerisiTelefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz
Sağlık VerilerinizSağlık raporlarınız ve sağlık bilgileriniz,
Özel Nitelikli Kişisel VeriÖzgeçmişinizde yer verdiğiniz dernek/vakıf üyelikleriniz, engelli olma durumunuz, kan grubunuz, sigara kullanımınız, askerlikten muafiyet nedeniniz, adli sicil kaydınız.
Eğitim VerisiÖğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri,
İş Deneyimi VerisiToplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Görsel ve İşitsel VeriFotoğrafınız, varsa CV Merkez ve diğer iş yerlerimizin ziyaret edilmesi halinde kamera görüntü kayıtlarınız, araç plakası gibi taşıt verileriniz,
DiğerSürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı,

 

unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa CV’sine eklediği her türlü word, excel, sunum dosyaları , yapılan sınav  ve etkinliklerimiz çerçevesinde edindiğimiz görsel/işitsel verileriniz.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Point Güvenlik’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda güvenli şekilde muhafaza altında tutulabilecektir.

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, ,idari merci ve yasal mercilere, bilgi teknolojileri şirketlerine, iş ortaklarına, hissedarlara, tedarikçilerine , bankalara, denetim şirketlerine, avukatlara, vb. işbirliği içinde bulunulan firmalara ile sözleşme ile hizmet sunulan asıl işveren konumunda ki firmalara ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla şirketimiz tarafından her türlü sözlü yazılı yada elektronik kanallar vasıtasıyla  yukarıda belirtilen amaçlarla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz  Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. Ve 6.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1 ve 2 numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

  • ……………………………………….(şirket adresi) adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • Şirket’in kayıtlı ……………………… (kep adresi) elektronik posta adresine (KEP); veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin  ………………..(mail adresi)  adresine; veya
  • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.

Bu metnin web sitesinde yayınlanması da dahil olmak üzere ilgili kişilerin erişimine uygun yollar ile açılması ile POİNT GÜVENLİK ilgili kişinin onayına tabi olmadan tek taraflı beyanı ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.