Bazı basın yayın organlarında “Yargıtay’dan emsal karar: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapamayacak” başlığı ile yer alan haberler sanki özel güvenliğin önleyici arama yapamayacağı şeklinde anlaşılmış olup, aşağıdaki bilgilendirici mahiyetteki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri” başlıklı 7’nci maddesi ile Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin “Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri” başlıklı 21’inci maddesinde özel güvenlik görevlilerinin yetkileri tanımlanmıştır.

Özel güvenlik görevlilerinin; koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek
isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını X-ray
cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme ve görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve mevzuatla tanımlanmış diğer yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Adli aramalar hâkim kararı veya Cumhuriyet Savcısı emri ile yapılabilecek aramalar olup,
sadece adli kolluk birimlerince yapılabilmektedir.

Polis dâhil olmak üzere adli kolluk birimleri, adli aramaları gerekli adli mercilerden izin
alarak yapmakta, suç soruşturmalarında elde edilen suç delillerine ilişkin iş ve işlemler Ceza
Muhakemesi Kanununa ve mevzuatına uygun yürütülmekte ve gerekli tutanaklar tanzim
edilmektedir.

Özel güvenlik görevlilerinin anılan kararda da belirtildiği üzere genel kolluk gibi adli arama yetkisi bulunmamakta ancak genel kolluğun olmadığı yerlerde görev yaparken güvenlik sistem ve cihazları ile önleyici amaçlı kontroller yapabilmekte, bir suç unsuru veya şüpheli durumla karşılaştığında genel kolluğa haber vererek şüpheli şahısları genel kolluk gelinceye kadar kontrol altında tutabilmekte, genel kollukça adli ve idari işlem tesis edilmesini sağlamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında Kanunca tanımlanmış yetkilerini Kanunda belirtildiği şekilde kullanmalarında engel bir durum bulunmamaktadır. Özel güvenlik hizmetinin sunulduğu alanlarda yapılan kontrollerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sunulan güvenlik hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Özel Güvenlik
Denetleme Başkanlığımızca özel güvenlik görevlilerine verilen eğitimlerde KAAN uygulaması kapsamında bahse konu hususlar anlatılmakta, eğitimlerin artırılarak devam etmesi planlanmakta
olup ayrıca yerindelik denetimleri kapsamında özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde de görev ve yetkileri konusunda bilgilendirmeler yapılarak, tespit edilen eksiklikler yerinde eğitim verilmek suretiyle giderilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.